Vedtægter

Vedtægter for Nordborg Tennisklub

§1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Nordborg Tennisklub (NTK). Dets hjemsted er Nordborg i Sønderborg Kommune.

§2. Indordning i andre forbund
Klubben er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Sønderjylland.

§3. Klubbens formål
Det er klubbens primære formål at skabe såvel de fysiske som de organisatoriske rammer for, at klubbens medlemmer kan dyrke tennis. Dertil kan klubben tilbyde alternative aktiviteter, som har medlemmers interesse, og som styrker sammenholdet og medlemstallet i klubben.

§4. Generalforsamlingen
Stk 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Stk 2. Generalforsamlingen udgøres af samtlige medlemmer af klubben.
Stk 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med min. 14 dages varsel ved enten skriftlig pr. brev, e-mail eller ved bekendtgørelse i et af de lokale medier.

På den ordinære generalforsamling skal følgende foreløbige dagsorden behandles:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretninger fra udvalgene
4. Regnskab forelægges
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk 4. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen eller på begæring af mindst en 1/3 af medlemmerne. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde som ordinære generalforsamlinger. Dog udsendes der endelig dagsorden til samtlige medlemmer min. 8 dage før, den ekstraordinære generalforsamling afholdes.
Stk 5. Alle beslutninger på de ordinære såvel som på de ekstraordinære generalforsamlinger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til lovændringer, herunder klubbens opløsning, kræves dog 2/3 stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

§5. Perioder
Stk 1. Medlemsåret løber fra 1. maj til 30. april det efterfølgende år.
Stk 2. Regnskabsåret løber fra 1. marts til 28. februar det efterfølgende år.
Stk 3. Bestyrelsesåret løber fra 1. april til 31. marts det efterfølgende år.

§6. Medlemmer
Stk 1. Der optages aktive medlemmer. 
Det er muligt at være passivt medlem af Nordborg Tennisklub, hvis man ønsker at støtte klubben uden at være aktiv medlem. Kontingentet som passivt medlem fastsættes hvert år til generalforsamlingen.
Stk 2. Medlemmer i Medlemsåret er de, som har betalt kontingent i henhold til den takst, som er fastsat på den ordinære generalforsamling. Undtaget for tennis kontingent er klubbens bestyrelsesmedlemmer og æresmedlemmer af klubben. Indbetalingen skal finde sted i perioden én måned før Medlemsåret begynder, til senest tre måneder før det afsluttes dvs senest 1. februar.
Stk 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt specielle forhold taler herfor. Har bestyrelsen foretaget en sådan eksklusion, er formanden forpligtiget til i sin beretning på den ordinære generalforsamling nærmere at redegøre for de omstændigheder, der førte til eksklusionen. Det ekskluderede medlem får godtgjort sit kontingent for den resterende medlemsperiode. 
Stk 4. Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at et medlem udnævnes til æresmedlem under punkt 9 på den ordinære generalforsamling. Godkender generalforsamlingen indstillingen, vil medlemmet forblive æresmedlem og dermed medlem af klubben, til vedkommende afgår ved døden. Et æresmedlem er kontingentfrit.

§7. Bestyrelsen

Stk 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg efter tur. I lige år er der 3 på valg og i ulige år er der 2 på valg.
Stk 2. Den afgående bestyrelse sidder Bestyrelsesåret ud, hvorefter den nyvalgte bestyrelse tiltræder.
Stk 3. Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig selv umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær

§8. Bestyrelsens overordnede opgaver
Stk 1. Det er bestyrelsens opgave at forvalte klubben i henhold til klubbens formål.
Stk 2. Det er bestyrelsens opgave for klubbens medlemmer at iværksætte aktiviteter, der kan fremme interessen og glæden ved at spille tennis.
Stk 3. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at klubbens ejendom og anlæg vedligeholdes og om nødvendigt fornyes, således at faciliteterne til stadighed fremstår som tidssvarende og attraktive.
Stk 4. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at klubben er forsvarlig forsikret mod de hændelser, for hvilke klubben kan blive gjort erstatningsansvarlig, samt at sikre at ejendom og anlæg er forsikret mod tyveri, hærværk, brand m.m. 
Stk 5. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at klubbens midler er opbevaret så sikkert og risikofrit som muligt.


§9 Tegningsregler, fuldmagt og økonomiske dispositioner
Stk 1. Formanden i forening med Næstformanden eller Formanden i forening med Kassereren eller Næstformanden i forening med Kassereren tegner klubben.
Stk 2. Kasseren eller Formanden og Næstformanden i forening tildeles fuldmagt til at disponere over klubbens konti til den daglige drift.
Stk 3. Bestyrelsen kan frit disponere inden for de på den ordinære generalforsamlings godkendte budgetter herunder optage lån til finansiering af den daglige drift.
Stk 4. Køb og salg af fast ejendom eller køb og salg af aktiver, der repræsenterer mere end 10% af klubbens egenkapital, skal godkendes af generalforsamlingen.

§10 Bestyrelsens forretningsorden
Stk 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk 2. Bestyrelsen skal dog som minimum løse følgende opgaver:
1. Etablere og følge op på et ungdomsudvalg
2. Etablere og følge op på et seniorudvalg
3. Føre referater over afholdte bestyrelsesmøder
4. Føre kartotek over medlemmer
5. Føre kassebog over indtægter og udgifter
6. Føre liste over æresmedlemmer

§11 Klubbens opløsning
Stk 1. Opløsning af klubben kan gennemføres ved på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 4 uger og højst 6 ugers mellemrum at vedtage et sådant forslag.
Stk 2. En eventuel formue efter opløsningen af klubben tilfalder Sønderborg Kommune, der opfordres til at anvende midlerne til idrætslige formål.


Vedtaget på de ekstraordinære generalforsamlinger mandag d. 11. oktober 1999 og mandag d. 15. november 1999.


Revideret i §6 stk 1 på generalforsamlingen marts 2004.
Revideret i §2 på generalforsamlingen marts 2005.
Revideret i §1 og §3 på generalforsamlingen marts 2007.
Revideret i §11 stk 2 på generalforsamlingen marts 2008.
Revideret i §4 Stk 3 på generalforsamlingen marts 2013.
Revideret i §7 Stk 1 på generalforsamlingen marts 2015.
Revideret i §7 Stk 1 på generalforsamlingen marts 2016.
Revideret i §3 og §6 stk 2 på generalforsamlingen marts 2023.